TERMS

Všeobecné podmienky súťaže
All Bikers Rally

I. Úvod
Všeobecné podmienky súťaže All Bikers Rally (ďalej len „Súťaž“) stanovujú podmienky pre registráciu, účasť, získanie a odovzdanie výhry v Súťaži, popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Organizátorom Súťaže je obchodná spoločnosť KTZ Europe, s.r.o., Štefánikova 702/15, 905 01 Senica, IČO: 47 809 485, DIČ 202 411 2420 (ďalej len „Organizátor“). Licenciu na organizáciu Súťaže poskytla a technicky súťaž zabezpečuje spoločnosť AURIUS s.r.o., so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, IČO: 35 688 602.

II. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v termíne od 1.6.2018 do 28.9.2018.

III. Účastníci súťaže
1) Účastníkom súťaže je každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je riadnym držiteľom platného vodičského oprávnenia, ktoré ju oprávňuje viesť dvojkolesové motorové vozidlá a ktorá:
a) sa prihlásila do Súťaže zaregistrovaním mena, priezviska a e-mailovej adresy na web stránke Súťaže www.allbikersrally.sk alebo v aplikácii All Bikers Rally, tak ako je to bližšie upravené v časti IV. bod 1) týchto podmienok, a súčasne
b) uhradila registračný poplatok vo výške 20,- € (dvadsať euro) vrátane DPH.
2) Zaregistrovaním sa do Súťaže uchádzač o účasť v Súťaži vyslovuje súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.
3) Výška registračného poplatku je 20,- € (dvadsať euro) vrátane DPH v zákonnej 20% sadzbe. Registračný poplatok je možné zaplatiť bezhotovostným spôsobom v prospech bankového účtu Organizátora uvedenom uchádzačovi o účasť v Súťaži na www stránke Organizátora alebo v aplikácii All Bikers Rally po úspešnom vyplnení registračného formulára uchádzačom alebo on-line platbou priamo na web stránke Organizátora alebo v aplikácii All Bikers Rally prostredníctvom platobnej karty alebo internetbankingu uchádzača o účasť v Súťaži.
4) Dňom úhrady registračného poplatku sa rozumie deň pripísania registračného poplatku v celej výške na účet Organizátora.
5) Účastník súťaže môže odstúpiť od účasti na Súťaži do 7 dní odo dňa úhrady registračného poplatku. Žiadosť o odstúpenie musí účastník poslať pisomne e-mailom na adresu info@allbikersrally.sk a musí ju poslať zo svojej e-mailovej adresy, ktorú má uvedenú vo svojom profile na web stránke Súťaže. Do žiadosti uvedie aj bankové spojenie, na ktoré bude vrátený registračný poplatok.
6) Z účasti v Súťaži sú vylúčené: (a) osoba spoločníka a konateľa Organizátora; (b) osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru voči Organizátorovi; (c) osoby, ktoré sa podieľajú na organizačnom zabezpečení Súťaže na základe osobitne uzatvorenej zmluvy s Organizátorom alebo ktoré vykonávajú pre Organizátora akúkoľvek sprostredkovateľskú činnosť; (d) osoby spoločníkov, členov štatutárneho orgánu alebo prokuristov spoločností partnerov Súťaže a osôb uvedených vyššie pod písm. c); (e) osoby blízke (§ 116 Obč. zák.) všetkým vyššie označeným osobám pod písm. a) až d). Partneri Súťaže sú uvedení na web stránke Súťaže www.allbikersrally.sk. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je vylúčená z účasti v Súťaži, výhra nie je platne získaná a tejto osobe nebude odovzdaná.
7) Organizátor je oprávnený vyradiť (vylúčiť) zo Súťaže účastníkov, ktorí porušia ktorúkoľvek podmienku Súťaže (napr. prekračovaním rýchlostných limitov, porušovaním pravidiel cestnej premávky, ohrozovaním ďalších súťažiacich alebo účastníkov cestnej premávky a pod.) alebo ktorí ktorúkoľvek podmienku Súťaže nesplnili alebo počas trvania Súťaže prestali spĺňať, ďalej účastníkov, ktorí odvolajú svoj súhlas s podmienkami Súťaže alebo svoj súhlas so spracovaním ich osobných údajov, účastníkov podozrivých zo zneužívania mechanizmu Súťaže, podvodného alebo nekalého konania a účastníkov konajúcich v rozpore s dobrými mravmi, a to aj so spätnou účinnosťou. Vylúčením zo Súťaže účastníkovi nevzniká nárok výhru ani mu nevzniká nárok na vrátenie ním uhradeného registračného poplatku.
8) Organizátor vráti uhradený registračný poplatok len tým uchádzačom o účasť v Súťaži, ktorí ho Organizátorovi uhradili po ukončení Súťaže.
9) Organizátor nehradí účastníkom žiadne náklady ani náhrady škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži.
10) Organizátor nemá nárok voči účastníkom na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s organizovaním Súťaže.

IV. Priebeh súťaže
1) Uchádzač o účasť v Súťaži sa do Súťaže prihlasuje registráciou prostredníctvom on-line registračného formulára zadaním svojho mena, priezviska a e-mailovej adresy na web stránke Súťaže www.allbikersrally.sk alebo v mobilnej aplikácii All Bikers Rally. Účastník je povinný poskytnúť pravdivé a úplné údaje podľa prechádzajúcej vety, inak zodpovedá za vzniknutú škodu. Každý účastník môže byť do Súťaže zaregistrovaný iba raz.
2) Účastník si stiahne do svojho mobilného telefónu mobilnú aplikáciu All Biker Rally z Apple AppStore pre platformu iOS a GooglePlay pre platformu Android, používanie a inštalácia ktorej je zadarmo. Mobilná aplikácia je program určený pre mobilné telefóny s operačným systémom iOS a Android; do aplikácie sa prihlasuje e-mailom a heslom, ktoré si účastník zvolil pri registrácii. Účastník môže byť prihlásený do aplikácie iba na jednom mobilnom zariadení. Pokiaľ chce účastník aktivovať aplikáciu na inom mobilnom zariadení, musí najskôr deaktivovať pôvodne aktivovanú aplikáciu.
3) Mobilná aplikácia slúži ako itinerár, ktorý obsahuje miesta záujmu (POI) po celom území Slovenskej republiky, ktoré je možné navštíviť, pričom každé jednotlivé miesto uvedené v itinerári je obodované príslušným počtom bodov. 4) Súťaž sa odohráva na území Slovenskej republiky.
5) Cieľom súťaže je za predpokladu dodržiavania pravidiel Súťaže uvedených v týchto všeobecných podmienkach nazbierať za časový limit Trvania súťaže čo najviac bodov tým, že účastník navštívi ľubovoľne vybrané miesta z itinerára a označí sa na nich v mobilnej aplikácii.
6) Účastník za návštevu toho-ktorého príslušného miesta získava počet bodov uvedený v itinerári len vtedy, ak sa na navštívenom mieste pomocou mobilnej aplikácie AllBikersRally odfotí tak, že z fotografie bude zreteľne identifikovaný účastník Súťaže, motorka a lokalizácia miesta. Na fotografie, na ktorých nebude zachytený obsah podľa predchádzajúcej vety, sa neprihliada.
7) Hodnotí sa počet unikátnych miest navštívených za celú sezónu na území Slovenska. Ak účastník navštívi niektoré miesto viackrát, do Súťaže sa počíta iba jedenkrát.
8) V prípade, že súťaž ukončia dvaja alebo viacerí účastníci s rovnakým konečným počtom navštívených miest, poradie určí čas medzi prvým a posledným označením, pričom lepší je kratší čas.
9) Účastník je povinný pri preteku správať sa zodpovedne a dodržiavať pravidlá cestnej premávky, vrátane rýchlostných limitov.
10) Každý účastník jazdí sám za seba. Účasť v Súťaži neoprávňuje účastníka porušovať dopravné ani akékoľvek iné predpisy a každý účastník v celom rozsahu znáša zodpovednosť za svoje správanie počas Súťaže. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú účastníkom v priebehu Súťaže, ani za škodu vzniknutú účastníkovi účasťou v Súťaži.
11) Priebežné bodové výsledky súťažiacich a umiestnenie súťažiacich sú on-line zverejňované na web stránke Súťaže www.allbikersrally.sk a v mobilnej aplikácii All Bikers Rally.
12) Súťaž sa končí v deň uvedený v bode II. týchto podmiernok, následne sa v najbližších dňoch bude konať vyhodnotenie a odovzdanie cien, ktorého sa bez spoplatnenia môže zúčastniť každý účastník Súťaže a na ktorej budú vyhlásení výhercovia Súťaže. Presný termín a miesto konania bude vopred zverejnené na web stránke Súťaže www.allbikersrally.sk a na Facebookovej stránke AllBikersRally. Podmienkou, aby sa účastníkovi započítali body, ako aj aby obdržal správny počet hlasov do zlosovania, musí mať dáta o pretekoch prenesené z aplikácie na server najneskor nasledujúci deň po ukončení súťaže do 9:00 hodín. Prenesenie dát o odjazdených pretekoch sa uskutoční z účastníkovho mobilného telefónu pri spustenej aplikácii All Bikers Rally stlačením tlačidla ‘Aktualizuj teraz / Update Now’ v aplikácii, pričom mobilný telefón musí byť v tom okamžiku napojený na Internet. Správne prenesenie dát aplikácia potvrdí hláškou.

V. Výhry
1) Výhry (ceny) pre účastníkov Súťaže sú zverejnené na web stránke Súťaže www.allbikersrally.sk a v mobilnej aplikácii All Bikers Rally.
2) Prvú cenu získa účastník s najväčším počtom bodov získaných počas Trvania súťaže.
3) V prípade ak viacerí účastníci Súťaže získajú rovnaký počet bodov, výhru z príslušného umiestnenia získa ten účastník, ktorý body získal (nadobudol) za kratší čas (rozdiel medzi prvým a posledným označením sa).
4) Hlavnú cenu, nový motocykel BMW G310GS získa vylosovaný účastník Súťaže. Každý účastník má v losovacom osudí jeden hlas. Účastníci, ktorí nazbierali viac ako 1.000 bodov získajú ďalší jeden hlas do losovacieho osudia za každých získaných 1.000 bodov.
5) Každý účastník bude zaradený do žrebovania aj o ďalšie ceny zverejnené na web stránke Súťaže www.allbikersrally.sk, pričom každý účastník bude mať v zlosovacom osudí jeden hlas. Účastníci, ktorí nazbierali viac ako 1.000 bodov získajú ďalší jeden hlas do losovacieho osudia za každých získaných 1.000 bodov.
6) Žrebovanie sa uskutoční za účasti notára na spoločnom záverečnom vyhodnotení. 7) Každý účastník Súťaže obdrží promo balíček.
8) Účasť v Súťaži ani ceny v Súťaži nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Výhercovia nemajú nárok na výmenu výhry alebo na jej prenos na inú osobu, ani na vyplatenie jej hodnoty formou peňažného alebo akéhokoľvek iného plnenia.
9) Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných platných slovenských právnych predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa zák. č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú v celej zákonom stanovenej výške hradené samotným výhercom.
10) Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
11) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.

VI. Spôsob odovzdávania výhier
1) Organizátor kontaktuje výhercov prostredníctvom e-mailu, ktorý účastník Organizátorovi poskytol. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 pracovných dní od zverejnenia výsledkov Súťaže výhercov kontaktovať alebo ak výhercovia neprejavia alebo odoprú súhlas s nadobudnutím výhry alebo ak sa výhercovia vzdajú výhry, strácajú nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov, ktorými sú účastníci Súťaže s bezprostredne najlepším výsledkom (umiestnením). Ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať sa ani s náhradníkmi do 3 pracovných dní, pokračuje týmto postupom až pokiaľ sa nepodarí nájsť výhercu.
2) Organizátor kontaktuje vylosovaného výhercu hlavnej ceny prostredníctvom e-mailu, ktorý účastník Organizátorovi poskytol. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 pracovných dní od zverejnenia výsledkov Súťaže výhercov kontaktovať alebo ak výhercovia neprejavia alebo odoprú súhlas s nadobudnutím výhry alebo ak sa výhercovia vzdajú výhry, strácajú nárok na výhru a Organizátor opakuje losovanie za prítomnosti notára podľa podmienok určených v časti V. bod 4) týchto Všeobecných podmienok súťaže. Organizátor následne kontaktuje vylosovaného náhradníka. Ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať sa ani s náhradníkom do 3 pracovných dní, pokračuje týmto postupom až pokiaľ sa nepodarí nájsť výhercu.
3) Výhercovia poskytnú do 3 dní od požiadania Organizátora svoje osobné údaje potrebné k riadnemu vedeniu účtovníctva Organizátora ohľadne výhier. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle týchto podmienok Súťaže, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercom (aj spätne) a Organizátor bude postupovať primerane podľa bodu 1) resp. podľa bodu 2) tohto článku podmienok.
4) Organizátor odovzdá výhercom výhry osobne na spoločnom vyhodnotení Súťaže, na ktorej si výhercovia prevezmú výhry osobne na vlastné náklady. Výhercovia sú povinní pri prevzatí výhry preukázať sa platným občianskym preukazom alebo platným cestovným dokladom a v prípade preberania výhry splnomocnencom, aj udeleným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

VII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
1) Účastník prihlásením sa do súťaže dáva Organizátorovi v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v poskytnutom rozsahu (najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa, príp. miesto bydliska, telefónne číslo), a to v priebehu Súťaže za účelom realizácie súťaže, jej vyhodnotenia, zverejnenia poradia umiestnenia súťažiacich na web stránke Súťaže, zaslania promo-balíčka, nadviazania kontaktu s účastníkom Súťaže za účelom odovzdania výhry, zverejnenia výhercov na web stránke Súťaže a na web stránkach sponzorov Súťaže a po skončení Súťaže pre marketingové účely Organizátora, vykonávanie prieskumov, ankiet, podpory činnosti Organizátora a jeho zmluvných partnerov zasielaním marketingových správ, reklamných informácií, informácií o pripravovaných a realizovaných akciách alebo zisťovania názorov na spokojnosť s akciami realizovanými Organizátorom alebo jeho zmluvnými partnermi.
2) Účastník prihlásením sa do Súťaže vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, že svoj súhlas udelil dobrovoľne a na dobu neurčitú a že ho kedykoľvek môže bezodplatne odvolať písomným oznámením zaslaným na adresu sídla Organizátora: KTZ Europe, s.r.o., Štefánikova 702/15, 905 01 Senica.
3) Účastník prihlásením sa do Súťaže zároveň berie na vedomie, že jeho osobné údaje v poskytnutom rozsahu môžu byť Organizátorom na základe zmluvy poskytnuté a spracúvané aj inými fyzickými alebo právnickými osobami, výlučne však len pre marketingové účely. O tejto skutočnosti bude účastník Organizátorom informovaný najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor alebo sprostredkovatelia v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Organizátorom, sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať poskytnuté osobné údaje účastníka v súlade s právnym poriadkom SR a v súlade s účelom, na aký boli poskytnuté.
4) Účastník má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania a ďalšie práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
5) Účastník prihlásením sa do Súťaže dáva Organizátorovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy poskytnutých Organizátorovi v priebehu Súťaže alebo Organizátorom zaobstaraných v súvislosti s organizovaním, priebehom Súťaže a odovzdávaním výhry (ďalej len „Snímok"), a to pre účely ich zverejnenia na web stránke Súťaže alebo Organizátora, pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla Organizátora: KTZ Europe, s.r.o., Štefánikova 702/15, 905 01 Senica. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým ich Organizátor v súlade s jeho určením poskytne.

VIII. Osobitné ustanovenia
1) Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia o všetkých záležitostiach súvisiacich a týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia. Výsledky Súťaže zverejnené Organizátorom sú konečné, bez možností odvolania sa.
2) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť, odvolať, obmedziť, odložiť alebo zrušiť Súťaž, ďalej právo zasiahnuť do podmienok Súťaže a zmeniť ich, ako aj právo nahradiť deklarované ceny inými cenami, a to po celú dobu trvania Súťaže a aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prípadné zmeny Organizátor bezodkladne vhodným spôsobom zverejní na web stránke Súťaže www.allbikersrally.sk.
3) Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát.
4) Súťaž nie je hazardnou hrou podľa § 3 ods. 4 písm. b) zák. č. 171/2005 Z.z. v platnom znení.

IX. Záverečné ustanovenia
1) Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania Organizátorom Súťaže a sú zverejnené na web stránke Súťaže www.allbikersrally.sk.
2) Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám začatím Súťaže.
3) Kontaktný e-mail: info@allbikersrally.sk

V Bratislave, dňa 25.5.2018
KTZ Europe, s.r.o.
v mene ktorého koná konateľ
Filip Kalka
Návštevou a používaním stránok All Bikers Rally súhlasíš s používaním cookies. Viac o cookies sa dozvieš tu: Viac informácií Rozumiem